V Międzynarodowa Konferencja

Medical
Science Pulse

pod patronatem JM Rektora
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

REJESTRACJA

O KONFERENCJI / ABOUT THE CONFERENCE

V Międzynarodowa

Konferencja Medical Science Pulse

Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych


5th International

Medical Science Pulse Conference

'Interdisciplinary Science & Research'


pod patronatem JM Rektora

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Tematyka V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk biomedycznych, rozumianej jako rodzaj współpracy naukowej badaczy oraz wykorzystywania różnych metod badawczych dyscyplin w celu uzyskania nowej wiedzy i budowania nowych interdyscyplinarnych czy multidyscyplinarnych pól badawczych. Interdyscyplinarność staje się obecnie elementem paradygmatu badawczego we wszystkich dziedzinach. Przejawia się wielokierunkowym podejmowaniem założeń badawczych i stosowanych metodologii, łączącym dziedziny nauk ścisłych i humanistycznych oraz nauk technicznych i społecznych. Interdyscyplinarność nabiera szczególnego znaczenia w przypadku nauk o zdrowiu.


Celem głównym Konferencji jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów, a także stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć młodych naukowców w środowisku międzynarodowym i krajowym. Ponadto celami konferencji są: przekazanie wiedzy na temat znaczenia interdyscyplinarności w badaniach naukowych i roli kooperacji między naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi, doskonalenie umiejętności publicznej wymiany doświadczeń naukowych, stworzenie przyjaznych warunków do nawiązywania relacji mistrz-uczeń, kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu pracy badawczej, doskonalenie umiejętności komunikowania naukowego w języku angielskim.


Przewidywane efekty to przełamywanie stereotypowego sposobu myślenia w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów badawczych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, wymiana doświadczeń naukowych i upowszechnianie nauki w środowisku krajowym i międzynarodowym, nawiązanie zawodowych kontaktów i międzynarodowej współpracy, podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego.


Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów.


Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

The theme of the  5th International Medical Science Pulse Conference concentrates on interdisciplinary science and research (with the main focus on biomedical science), understood as a form of scientific cooperation of academics using discipline-specific research methods to acquire new knowledge and build new interdisciplinary or multidisciplinary fields of research. Interdisciplinarity is becoming an important part of the research paradigm in all fields. This is visible in the multidirectional direction of research objectives and applied methodologies, connecting the hard sciences and humanities as well as technical and social sciences. Interdisciplinarity is of particular importance in the case of health sciences.


The main aim of the conference is to promote the scientific development of young researchers and students as well as to create a forum for scientific discussion and presentation of the research and achievements of young scientists to the national and international community. In addition, the objectives of the conference are as follows: to share knowledge about the importance of interdisciplinarity in scientific research and the role of cooperation between scientists, universities and research centres; to improve the skill of public exchange of research experience, create favourable conditions for establishing supervisor-student relationships, gain practical skills for research workshops, elevate the level of scientific communication in the English language.


The expected effects concern overcoming stereotypical thinking in the process of solving current research questions and anticipating future questions, fostering good practice in science, exchanging science-related experience, popularising science at national and international levels, establishing professional contacts and international cooperation, stressing the importance of cooperation between the academic, educational and economic environment.


The conference program includes: plenary sessions with lectures by invited speakers, academic debates on the presented speeches, presenting research projects within the framework of the Master Class module (poster session) as well as specialist seminars for young scientists and students.


This high-level conference also features guests from Europe and the USA, training panels, discussions and debates - which distinguishes our conference from many other national meetings.


Participants will receive certificates along with educational points.

Kontakt - Contact
mgr Bożena Ratajczak-Olszewska tel. +48 77 44 23 546
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl

Rekomendacje
Recommendations


Program
Programme

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa

2018-05-22 (wtorek) - 2018-05-23 (środa)

ul. Katowicka 68, Sala A1/A2

45- 060 Opole

Lectures/Wykłady (in English)


May 22, 2018


9.00 - 9.15 Opening/Rozpoczęcie


9.15 - 11.45 Lectures/Wykłady


 • Prof. Christos Lionis (School of Medicine, University of Crete, Greece):

Do we need more training on interdisciplinary and interprofessional collaboration prior to starting research programs in primary care? / Czy potrzebujemy więcej szkoleń w zakresie interdyscyplinarnej i międzybranżowej współpracy przed rozpoczęciem badań dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej?

 • Prof. Jadwiga Giebultowicz (Oregon State University, USA):

The value of interdisciplinary research: lessons from the Nobel Prize in chronobiology/ Wartość badań interdyscyplinarnych: wnioski oparte na przypadku Nagrody Nobla w chronobiologii

 • Prof. Bohumil Seifert (Charles University in Prague, Czech Republic):

A difficult way to enforce general medicine in an academic environment: case of the Czech Republic / Trudna droga do wzmacniania medycyny ogólnej w środowisku akademickim – przypadek Republiki Czech

 • Dr Jana Bendová (Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Slovakia):

Experiences of a Slovak PhD pioneer/ Doświadczenia pionierskiego Doktoranta na Słowacji


 • Dr Ágnes Simek (Semmelweis Egyetem a Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság, Hungary):

Navigare necesse est : research to understand our body and soul, to heal patients, and to find ourselves/ Navigare necesse est:  badania prowadzące do zrozumienia ciała i ducha, leczenia pacjentów, odnalezienia samych siebie


11.45 - 12.00 Coffee break/Przerwa kawowa


12.00 - 12.45 Debate/Debata


Debate: Interdisciplinarity as an element of a research paradigm for scientific activity/ Interdyscyplinarność jako element paradygmatu badawczego w nauce (in English)


Chairmen: Prof. Christos Lionis (School of Medicine, University of Crete, Greece), dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw. (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, PMWSZ w Opolu, Polska), dr hab. Jakub Taradaj, prof. nadzw. (AWF Katowice, PMWSZ Opole, Polska), dr Magda Golachowska (PMWSZ w Opolu), dr Tomasz Halski (PMWSZ w Opolu).

 • Donata Kurpas, Bożena Ratajczak-Olszewska: Medical Science Pulse - interdisciplinary platform for young researchers


12.45 - 13.15 - Lunch


13.15 - 14.45 - Master Class


14.45 - 15.00 - Coffee break / Przerwa kawowa


15.00- 18.00 Workshops/Warsztaty (in Polish)


20.00 - Gala dinner/Uroczysta KolacjaMay 23, 2018


9.00-11.00 Lectures/Wykłady


 • Assoc. prof Milen Todorow (University “Prof. Dr. Assen Zlatarov” Burgas, Bulgaria):

Recent advances in computational chemistry in the identification of ligands for biological receptors: interdisciplinary aspects/ Najnowsze odkrycia chemii obliczeniowej  stosowane do identyfikacji ligand receptorów biologicznych: aspekty interdyscyplinarne

 • Mgr Marcin Kapczyński (Clarivate Analytics, Germany):

Science Platform, Journal and Highly Cited Data and other tools for successful research and building an academic career/ Zastosowanie platformy Web of Science, Journal and Highly Cited Data oraz innych narzędzi do prowadzenia skutecznych badań i kreowania kariery naukowej

 • Kathryn Cater (University of Alabama, USA):

Recommendations to young researchers from a Fulbright U.S. Student Researcher to Poland/ Wskazówki dla młodych badaczy od amerykańskiej stypendystki Fulbrighta w Polsce

 • Dr Andre Shpakou (State University of Grodno, Belarus):

Benefits of interdisciplinary team work: my research experience/ Korzyści interdyscyplinarnej pracy zespołowej: doświadczenia z własnych badań


11.00 - 11.15 - Coffee break/Przerwa kawowa


11.15 - 12.00 - e-POSTER SESSION/SESJA e-PLAKATOWA


12.00 - 12.30 - Lunch


12.30 - 16.00 - Workshops/Warsztaty (in Polish)


14.15 - 14.30 Coffee break/Przerwa kawowa

Workshops/Warsztaty (in Polish)


May 22, 2018


15.00 - 18.00:

 • Dr Dominik Marciniak (UM we Wrocławiu), Dr Arkadiusz Liber (PW), Dr Kuba Ptaszkowski (UM we Wrocławiu):

Analiza statystyczna do pracy magisterskiej, doktorskiej, publikacji naukowej.


May 23, 2018


12.30 - 14.15:


 • Dr hab. Bożena Mroczek (PUM), prof. nadzw., Prof. dr hab. Anna Grzywacz (PUM):

Projekt naukowy i publikacja naukowa  z zakresu nauk biomedycznych- krok po kroku.


12.30 - 14.00:


 • Dr n. farm. Monika Morąg:

Wpływ wybranych ekstraktów roślinnych na skórę. Badania wykonywane za pomocą aparatury pomiarowej Courage+Khazaka.


14.15 - 14.30 - Coffee break/Przerwa kawowa:


14.30 - 16.00:


 • Dr n. med. Marzena Glinka:

Pokaz kilku technik peelingów medycznych, carboxyterapii, RF lub mezoterapii.


14.30 - 16.00:


 • Dr n. med. Hanna Grabowska (Gdański UM), Dr n. o zdr. Dorota Kilańska (UM w Łodzi):

Wykorzystania aplikacji ADPIE Dorothea w dydaktyce i praktyce pielęgniarskiej.


14.30 - 16.00:


 • Mgr Gerda Delaunay, Dr Joanna Gradek, Małgorzata Szymczyk:

SmoveyMED czyli innowacja w zdrowym ruchu


MASTER CLASS & POSTER SESSION
MASTER CLASS & SESJA PLAKATOWA (in English)

MASTER CLASS  ORAZ  SESJA e-PLAKATOWA


Zapraszamy do aktywnego udziału w V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse i zaprezentowania swoich prac w ramach Master Class/Sesji e-Plakatowej. Ekspozycja e-plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Konferencji, omówienie zgłoszonych e-plakatów – w drugim dniu Konferencji. Autorzy pięciu najlepszych streszczeń zostaną zakwalifikowani do prezentacji ustnej podczas Master Class (pierwszy dzień Konferencji), która będzie współprowadzona przez Wykładowców Konferencji.


Streszczenia należy zgłaszać do 31 marca 2018 roku na adres: k.szwamel@interia.pl.


E-plakaty na Sesję należy przesyłać do 30 kwietnia 2018 roku na adres:

k.szwamel@interia.pl.


Autorzy najlepszych prezentacji będą mieli możliwość opublikowania pełnych tekstów prac w kwartalniku naukowym Medical Science Pulse (MNiSW lista B – 6 pkt; IC 100.00).

MASTER CLASS AND e-POSTER SESSION


We cordially invite you to actively participate in  5th International  MEDICAL SCIENCE PULSE Conference and present your work within the framework of a Master Class/e-Poster Session. The exhibition of e-posters is scheduled to take place throughout the Conference, and discussing of the submitted e-posters - on the second day of the Conference. Authors of the five best abstracts will qualify for an oral presentation during the Master Class Session (first day of the Conference), which is co-hosted by Conference Lecturers.


Abstracts should be submitted by March 31, 2018 to the following address:

k.szwamel@interia.pl.


E-posters for the Session should be sent by April 30, 2018  to the following address:

k.szwamel@interia.pl.


The authors of the best presentations will have the opportunity to publish their full papers in the Medical Science Pulse quarterly (MSHE list B – 6 points; IC 100.00).


Komitety
Committees

Komitet Naukowy

Scientific Committee


Przewodniczący/ Chairmen

Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.

(Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Dr Tomasz Halski

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)Wiceprzewodniczący/ Vice-Chairmen

Prof. dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Dr Andrzej Szpakow

(Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)

Dr hab. Bożena Mroczek, prof. nadzw.

(Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)

Mgr Bożena Ratajczak - Olszewska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)Członkowie/Members

Prof. dr Dimitri Beeckman (Ghent, Belgium)
Prof. dr hab. Olga Fedortsiv (Ternopil, Ukraine)
Prof. Alan R. Freitag PhD, APR (Charlotte, USA)
Prof. Jadwiga Giebultowicz (USA):
Prof. dr hab. Anna Grzywacz (Szczecin, Polska)
Prof. Hans-Joachim Hannich MD, PhD (Greifswald, Germany)
Assoc. Prof. Wolfgang Hannöver (Greifswald, Germany)
Prof. Jean-Pierre Jacquet (Grenoble, France)
Prof. Dzmitry Khvoryk MD, PhD (Grodno, Belarus)
Prof. dr hab. Ludmila Klimackaya (Krasnoyarsk, Russia)
Prof. Luther C. Kloth (Milwaukee, USA)
Assoc. Prof. Dr Jacek Koziel (Iowa, USA)
Prof. Christina Lindholm (Stockholm, Sweden)
Prof. Christos Lionis MD, PhD (Crete, Greece)
Prof. Christos Lionis (Greece)
Prof. Marc Nyssen MD, PhD (Brussels, Belgium)
Prof. dr hab. n med. Mieczysław Pokorski (Warszawa, Polska)
Prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski (Wrocław, Polska)
Prof. Bohumil Seifert (Czech Republic)
Prof. Aleksander Siwakow MD, PhD (Minsk, Belarus)
Prof. Jaime Correia de Sousa MD, PhD (Matosinhos, Portugal)
Prof. dr hab. Jakub Taradaj (Opole)
Assoc. prof Milen Todorow (Bulgaria)
Assoc. Prof. Ioanna Tsiligianni MD, PhD (Réthymnon, Greece)
Assoc. Prof. Ulrich Wiesmann MD, PhD (Greifswald, Germany)
Doc. Jean Bauwens (Brussels, Belgium)
Dr hab. Krzysztof Kassolik (Wrocław, Polska)
Dr hab. Janusz Kubicki (Opole, Polska)
Dr hab. n. med Roman Kurzbauer (Opole, Polska)
Dr hab. Bożena Mroczek (Szczecin, Polska)
Dr Jana Bendová (Slovakia)
Dr Krystyna Brzozowska (Opole, Polska)
Dr Iwona Dzieńdziora (Opole, Polska)
Dr Magdalena Golachowska (Opole, Polska)
Dr Hanna Grabowska (Gdańsk, Polska)
Dr Piotr Gurowiec (Opole, Polska)
Dr Wojciech Guzikowski (Opole, Polska)
Dr Jerzy Jakubiszyn (Opole, Polska)
Dr Jarosława Jaworska – Wieczorek (Opole, Polska)
Dr Klementyna Karlińska-Batres (Germany)
Dr Edyta Kędra (Opole, Polska)
Dr Dorota Kilańska (Łódź, Polska)
Dr Arkadiusz Liber (Politechnika Wrocławska, Polska)
Dr Jose Manuel Lopez-Abuin (Galicia, Spain)
Dr Dominik Marciniak (Wrocław, Polska)
Dr Ir. Cees W.J. Oomens (Eindhoven, Netherlands)
Patricia Owens MD, PhD (Liverpool, Great Britain)
Ferdinando Petrazzuoli MD, MSc (Ruviano, Italy; Malmo, Sweden)
Dr Kuba Płaszkowski (Wrocław, Polska)
Dr Joanna Rajfur (Opole, Polska)
Hogne Sandvik MD, PhD (Bergen, Norway)
Andrei Shpakou MD, PhD (Grodno, Belarus)
Dr Ágnes Simek (Hungary)
Loreta Strumylaite MD, PhD (Kaunas, Lithuania)
Kathryn  Cater (USA)
Mgr Marta Gawlik (Opole, Polska)
Mgr Danuta Żurawicka (Opole, Polska)

Komitet Organizacyjny

Organizing Committee

 

Przewodniczące / Chairwomen

Prof. dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska

(PMWSZ w Opolu, Polska)

Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.

(Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Dr Edyta Kędra

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Mgr Bożena Ratajczak - Olszewska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)


Zastępca przewodniczącej KO/Vice-Chairwoman

Mgr Marta Gawlik

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)


Sekretarze administracyjni/Administrative Secretaries

Mgr Elżbieta Szlenk-Czyczerska

Mgr Aneta Soll

Mgr Katarzyna Szwamel

Mgr Ewa Szwedowska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)


Członkowie/Members:

Dr Krystyna Brzozowska

Dr Iwona Dzieńdziora

Dr Joanna Rajfur

Dr Lucyna Sochocka

Dr Maksym Zhuk

Mgr Anna Klimczyk

Mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka

Mgr Marek Przygoda

Mgr Ewa Radwańska

Mgr Małgorzata Szerszeń

Mgr Danuta Żurawicka

Kalina Hellwig

Rejestracja

udział w konferencji
(wykłady+warsztaty)
Conference
(lectures+workshops)

250 PLN
 


PROMOCYJNA CENA DO:
30 marca 2018.
Od 1 kwietnia 2018 cena wzrasta o 100 PLN.
Udział w konferencji
(wykłady+warsztaty) + bankiet
Conference
(lectures+workshops) + Dinner

370 PLN
 


PROMOCYJNA CENA DO:
30 marca 2018.
Od 1 kwietnia 2018 cena wzrasta o 100 PLN.
Udział w warsztatach
(bez uczestnictwa w wykładach)
Participation in all workshops
(without lectures)

100 PLN za udział w jednym warsztacie


 
 
 

Pracownicy, absolwenci i studenci PMWSZ w Opolu.

udział w konferencji
(wykłady+warsztaty)

Udział bezpłatny

Pracownicy, absolwenci i studenci PMWSZ w Opolu
udział w konferencji
(wykłady+warsztaty)
+ Udział w bankiecie.
 

120 PLN

Pracownicy, absolwenci i studenci PMWSZ w Opolu

Informacje Praktyczne
Practical information for participants

Niepełnosprawni.jpeg

Konferencja przyjazna niepełnosprawnym!

W sprawie szczegółów (np. zamówienie parkingu),
prosimy o kontakt z mgr Bożeną Ratajczak – Olszewską
+48 77 44 235 46
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl

The disabilities friendly Conference!

In case of details (eg. ordering a parking space),
please contact Mrs Bożena Ratajczak - Olszewska
+48 77 44 235 46
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl

Akademiki - noclegi Students' hostels

 

Niechcic

ul. Katowicka 87B
45-054 Opole

Telefon: +48 77 452 70 20

Kmicic

ul. Grunwaldzka 31
45-054 Opole

Telefon: +48 77 452 70 30 

Dom studenta Sokrates

ul. Małopolska 22
45-301 Opole

Telefon: +48 77 44 98 887
tel./fax 77 44 98 886


Hotele można znaleźć również na stronie:

Meteor-turystyka.pl.png

-Kontakt / Contact

mgr Bożena Ratajczak – Olszewska
+48
77 44 23 546

e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl


 

Hotele w Opolu / Hotels in Opole


Hotel Zacisze

ul. Grunwaldzka 28, 45-054 Opole

Telefon: +48 77 453 95 53

e-mail: H3405@accor.com

Hotele Weneda

ul. 1 Maja 77, 45-355 Opole

Telefon: +48 77 442 10 00

e-mail: biuro@hotel-weneda.opole.pl

Hotel Olimp

ul. Kowalska 4, 45-590 Opole

Telefon: +48 77 454 55 76

e-mail: olimp@novum-zp.pl

Hotel Villa Park

ul. Leona Czogały 1, 45-625 Opole

Telefony:

+48 77 456 35 08, +48 606 884 677

e-mail:  hotel@villapark.opole.pl

Gościniec Arkadia

Opole - Groszowice, ul. Franciszka Buhla 3, 45-626 Opole

Telefon: +48 77 453 14 15

tel. kom.: 501 382 331, 502 634 922

e-mail: arkadia.opole@onet.eu

Hotel Pod Złotą Koroną

ul. Oświęcimska 136, 45-641 Opole

Telefon: +48 77 456 20 52

e-mail: korona1@poczta.fm

Mercure Hotels

ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole

Telefon: +48 77 451 81 00

e-mail : H3405@accor.com

Hotel Zaodrze

ul. Spychalskiego 25, 45-716 Opole

Telefony:

recepcja: +48 77 451 52 00

rezerwacje: +48 77 451 52 18

e-mail: info@hotel-zaodrze.pl

biuro@hotel-zaodrze.pl

rezerwacje@hotel-zaodrze.pl

BEST WESTERN Hotel Opole Centrum

ul. Waryńskiego 17, 45-047 Opole

Telefon: +48 77 551 61 50

e-mail: hotel@bwopole.pl

Hotel DeSilva Premium Opole

ul. Powolnego 10, 45-078 Opole

Telefon: +48 77 540 70 00

e-mail: opole@desilva.pl

Hotel Festival

ul. Oleska 86, 45-222 Opole

Telefon: +48 77 427 5555

e-mail: recepcja@festival.com.pl

Hotel Starka

ul. Ostrówek 19, 45-082 Opole

Telefony:

+48 77 411 35 01, +48 77 441 35 27

e-mail: recepcja@festival.com.pl

Hotel Piast

ul. Piastowska 1, 45-081 Opole

Telefon: +48 77 454 97 10

e-mail: recepcja@festival.com.pl


Kontakt - Contact
mgr Bożena Ratajczak-Olszewska tel. +48 77 44 23 546
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl

Kontakt - Contact

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
ul. Katowicka 68
45-060 Opole

mgr Bożena Ratajczak-Olszewska
tel. +48 77 44 23 546
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl